استعلام مدرک پایان دوره

گروه علمی و آموزشی مثبت6 این امکان را به عموم میدهد تانسبت به بررسی اعتبار مدارک صادره از سامانه متمرکز این مجموعه استعلام نمایند.
لذا از طریق فرم زیر میتوانید با وارد نمودن شماره مرجع گواهی (Refrence Number) نسبت به استعلام گواهی گذراندن دوره اقدام نمایید.

استعلام آنلاین مدرک پایان دوره

سامانه متمرکز استعلام مدارک / Certificates Inquery System
2018 ©